کلیه مراکزدانشگاهی علوم پزشکی وآموزشی درمانی ومراکز بهداشتی به ترتیب اولویت ودرخواست به کتابخانه دیجیتالی پزشکی انتشارات روشن کتاب مجهز میشوند تا کنون هشتاد مرکز دانشگاهی و آموزشی درمانی به شبکه یکپارچه کتابخانه دیجیتالی پزشکی انتشارات روشن کتاب پیوسته اند

منوی اصلی
اخبار انتشارات